Onze visie op privacy

Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor EasyAuti van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij jouw privacy beschermen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over dit privacyreglement? Dan lees je in dit privacyreglement hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.


Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door EasyAuti als verwerkingsverantwoordelijke. EasyAuti is gevestigd in Nijmegen aan de Tangostraat 8. Telefonisch kun je ons bereiken op +31 (0)85 0470536  of per e-mail via floor@easyauti.nl.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou of gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van jouw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van derden kunnen wij persoonsgegevens van jou ontvangen.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die jij met ons hebt gesloten, of indien jij jouw contactgegevens in ons contactformulier invult en ons toestemming hebt gegeven. Daarnaast worden jouw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien jij ons daar toestemming voor hebt gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de aard van jouw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan jouw contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy.


Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?
Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij jouw persoonsgegevens opslaan, beveiligd is.


Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
We zien er zeer nauwkeurig op toe dat al jouw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de overeenkomst is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.


Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?
Voor het uitvoeren van de overeenkomst die jij met ons gesloten hebt, is het noodzakelijk jouw persoonsgegevens te delen met derden. Hieronder lees je op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Betalingen: Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Mollie waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen:
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan
bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij
de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.
In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Verzenden en logistiek: Pluryn, MyParcel en
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van Pluryn voor het inpakken en verzenden van de leveringen en van MyParcel en PostNL voor het verzenden en bezorgen van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. Pluryn, MyParcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Extern verkoopkanaal:
Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling
plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw
bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Naast bovenstaande kan het noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij jouw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.


Jouw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?
Wil je weten welke persoonsgegevens wij over jou hebben vastgelegd? Je kunt bij  EasyAuti een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn of worden verwerkt. Vind jij dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind jij het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij EasyAuti. Verder heb je het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken en heb je het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Indien je ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij jou zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door EasyAuti kun je een e-mail sturen naar floor@easyauti.nl of jouw schriftelijke verzoeken richten aan:

EasyAuti
Inzageverzoek persoonsgegevens
Tangostraat 8
6544SW Nijmegen


Klachten toezichthouder
De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven. Indien je meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Over deze privacyverklaring
De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. Moooi Makers kan deze privacyverklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kun je steeds terugvinden op onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5-7-2022.

 

0
Winkelmandje
Loading...
×